Wydział Techniczny mając na uwadze dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie przez studentów konkretnych umiejętności zawodowych stawia sobie za główny cel permanentne podnoszenie jakości kształcenia. Osiągnięcie tego celu jest zgodne z Misją Wydziału, którą jest prowadzenie na wysokim poziomie badań naukowych oraz prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych i nauk pokrewnych oraz kształcenie w tym obszarze studentów gwarantujące im wysoką konkurencyjność na rynku pracy. Realizację tego celu oparto na systematycznym doskonaleniu procesów kształcenia, poprawie efektywności wykorzystywanych zasobów, właściwym podziale uprawnień i odpowiedzialności, a przede wszystkim, na ciągłym rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, podnoszeniu jej kwalifikacji i wzmocnieniu zaangażowania w wykonywane zadania, tj.:

  • podnoszenie poziomu jakości kształcenia studentów;
  • zwiększenie rangi pracy dydaktycznej oraz inicjowanie działań zmierzających do samodoskonalenia i samokształcenia nauczycieli akademickich;
  • opracowanie i doskonalenie procedur zapewnienia jakości kształcenia;
  • kontrola powiązania planów studiów i programów kształcenia z zapotrzebowaniem lokalnego i regionalnego rynku pracy;
  • podejmowanie działań podnoszących atrakcyjność i konkurencyjność Uczelni wobec innych szkół wyższych.

Polityka jakości jest zobowiązaniem do wspierania wszystkich działań mających na celu podnoszenie jakości świadczonych usług. Została ona zakomunikowana wszystkim pracownikom i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Na Wydziale Technicznym Zarządzeniem Nr 73/0101/2020 Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedziną w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 września 2020 r. powłany został Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształceniam, który wykonuje zadania, o których mowa w § 8 ust. 8 wyżej cytowanego Zarządzenia Rektora AJP w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, w szczególności:

1) monitoruje i analizuje jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale;

2) podejmuje działania mające na celu doskonalenie jakości kształcenia;3) przeprowadza ewaluację jakości kształcenia;

4) analizuje wyniki ankietyzacji jako elementu mechanizmów monitorujących jakość kształcenia;4) analizuje wyniki ankietyzacji jako elementu mechanizmów monitorujących jakość kształcenia;

5) monitoruje wyniki weryfikacji samodzielności i okresowej oceny jakości prac dyplomowych;6) analizuje wykorzystywanie nowoczesnych i zróżnicowanych metod kształcenia;

7) przeprowadza, po zasięgnięciu opinii wydziałowego zespołu ds. programów studiów określonego kierunku studiów, okresową ocenę i analizę programów kształcenia oraz ich opisów w postaci efektów uczenia się;

8) analizuje opinie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych odnośnie systemu zapewniania jakości kształcenia;9) analizuje zasoby bazy dydaktycznej wykorzystywanej w procesie kształcenia;

10) wdraża w wydziałach opracowane przez UZJK procedury służące zapewnianiu jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów;

11) przedstawia dziekanowi propozycje działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na wydziale i monitorowanie tych działań;

12) przedstawia coroczne sprawozdania z efektów działania systemu zapewniania jakości kształcenia na wydziale.

Procedury jakości (m. in. dyplomowanie, praktyki, ocena osiagania efektów uczenia) zawarte zostały w Księdze Jakości Wydziału Technicznego: 

Księga Jakośći Wydziału Technicznego wyd. V 

Poniżej zamieszczono wyniki corocznego monitoringu jakości kształcenia, którego dokonuje Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

Sprawozdanie za rok akademicki 2019/2020

Sprawozdanie za rok akademicki 2018/2019

Sprawozdanie za rok akademicki 2017/2018