DR HAB. JAROSŁAW BECKER

Stanowisko: profesor AJP

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

 • Integracja metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej oraz metod sztucznej inteligencji  (w tym metod fuzyfikacji i defuzyfikacji danych) w systemach klasy DSS (ang. Decision Support Systems).

 • Inżynieria hybrydowych systemów wspomagania decyzji (bazujących na danych dyskretnych i wiedzy eksperckiej). Budowa autorskiego systemu wspomagania decyzji (DSS 3.0).

 • Metody maszynowej selekcji cech.

 • Zagadnienie przesunięcia zbioru danych (ang. dataset shift) w procesie monitorowania modeli prognostycznych i klasyfikacyjnych.

 • Opracowanie systematycznego podejścia wykorzystującego zunifikowaną miarę ilościową MPAI (ang. Multivariate Predictive Accuracy Index) do ciągłego monitorowania modeli predykcyjnych

 • Zastosowanie metody wielokryterialnej analizy decyzyjnej AHP do oceny oferty rynkowej systemów finansowo-księgowych.

 • Opracowanie modyfikacji algorytmu metody Fuzzy TOPSIS polegającej na uwzględnieniu konsensus rozmytych ocen eksperckich na etapie ich agregacji.

 • Wykonanie wielokryterialnej analizy wykorzystania ICT na obszarach wiejskich w krajach Unii Europejskiej w 2018 roku.

 • Wykonanie analiza porównawczej metod selekcji cech na podstawie zbiorów przybliżonych z użyciem zbioru danych udzielonych pożyczek gotówkowych

Publikacje naukowe:

Wykaz publikacji

Inne działania:

 1. Wdrożenie wyników badań naukowych (2 marca 2020 r.) przeprowadzonych przez zespół: Jarosław Becker, Paweł Ziemba, Aleksandra Radomska-Zalas, które zostały przedstawione w raporcie pt. „Analiza porównawcza skuteczności maszynowej selekcji cech, na podstawie metod filtracyjnych i metod z obszaru teorii zbiorów przybliżonych, w zadaniach klasyfikacyjnych z użyciem zbioru danych udzielonych pożyczek gotówkowych” przez BD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wierzbowej 9/11 (KRS 0000361627) w ramach budowy hybrydowego systemu inteligentnej diagnostyki modeli prognostycznych (nazwa komercyjna: Inteligentna Platforma Analityczna – IPA);
 2. Pełnienie funkcji kierownika zespołu podwykonawcy w projekcie badawczym pt. „Hybrydowy system inteligentnej diagnostyki modeli prognostycznych”, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw /poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0322/
 3. Realizacja pierwszego etapu badań (01.06.2019 – 30.11.2019 r.), wyniki opublikowano w: Becker J., Ziemba P., Radomska-Zalas A. (2019), Analiza porównawcza metod selekcji cech na podstawie metod filtracyjnych oraz zbiorów przybliżonych z użyciem zbioru danych udzielonych pożyczek gotówkowych, raport badawczy obejmujący wyniki pierwszego etapu badań w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0322/18.
 4. Realizacja drugiego etapu badań (01.03.2020 – 30.08.2020 r.), wyniki opublikowano w: Becker J., Becker A., Radomska-Zalas A., Zalas M. (2020), Rozpoznanie problemu przesunięcia rozkładu danych (ang. dataset shift) oraz zaproponowanie systematycznego podejścia wykorzystującego zunifikowaną miarę ilościową do ciągłego monitorowania modeli predykcyjnych – klasyfikacyjnych, raport badawczy obejmujący wyniki drugiego etapu badań w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0322/18.
 5. Pełnienie funkcji kierownika naukowego w projekcie badawczym (NCBiR) pt. „MediPlanner - platforma wspierająca pracę lekarzy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych z wykorzystaniem algorytmu predykcyjnego do generowania diagnozy, planu leczenia oraz monitorowania stanu pacjenta”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1, Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Łódzkim „Łódzkie w dobrym zdrowiu”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (okres sprawowania funkcji kierownika: 05.05.2020 – 30.11.2020).