Wyposażenie:

 • układ do wyznaczania sił w wysięgniku żurawia; model płaskiego, zbieżnego układu sił, pomiar siłomierzami; porównanie metod: graficznej i doświadczalnej,
 • układ do wyznaczania sił w prostej konstrukcji prętowej; pomiar sił czujnikami zegarowymi,
 • stanowiska do badań równowagi w płaskim, statycznie wyznaczalnym układzie; badanie sił reakcji podłoża,
 • stanowiska do wyznaczania sił w różnych, płaskich konstrukcjach kratowych; rozwiązanie kratownicy metodą analityczną: metodą wydzielonych węzłów i metodą Rittera oraz porównanie z wynikami eksperymentu; pomiar sił metodą tensometryczną, wizualizacja w programie komputerowym,
 • stanowisko do badania odkształceń prostych belek; układ umożliwia obserwację zjawisk występujących w belkach wspornikowych, jak i w podporach belkowych, badanie relacji pomiędzy ugięciem a zastosowanym obciążeniem, a także wpływu długości i przekroju na zachowanie belki; badanie zachowania belek w różnych warunkach zamocowania,
 • stanowisko do badania odkształceń prętów podczas zginania lub skręcania; wyznaczanie modułu sprężystości dla różnych materiałów jak i weryfikację relacji obciążenie – deformacja; urządzenie ma umożliwiać określenie wpływu materiału, przekroju, długości i zamocowania na własności sprężyste,
 • urządzenie do badania odkształceń wyboczenia prętów, będące utratą stabilności materiału w konstrukcji; urządzenie umożliwiające wyznaczanie odkształceń wyboczenia prętów w funkcji punktu podparcia, zastosowanego materiału, długość prętów, przekrój prętów, przy wykorzystaniu teorii Eulera,
 • urządzenie do weryfikacji hipotez własności mechanicznych materiałów, umożliwiające weryfikacje hipotez właściwości mechanicznych materiałów, wg. kryterium plastyczności Rankine'a, kryterium von Misesa i wydajność Tresca,
 • zestaw urządzeń do badania drgań w systemach mechanicznych: zjawisk wzbudzania, rezonansu i tłumienia drgań w prętach, sprężynach i wahadłach,
 • maszyna wytrzymałościowa (QC-TECH 508M1) - stanowisko badania właściwości statycznych materiałów, próba rozciągania lub  ściskania,
 • młot Charpy - stanowisko badania właściwości dynamicznych materiałów, próba zginania próbek, wg klasycznej metody badania własności mechanicznych materiałów,
 • walcarka jubilerska elektryczna firmy Durston przeznaczona do blach o szerokości walcowania 80 mm oraz maksymalnej grubości blachy 6 mm oraz drutu o średnicy od 8 mm do 1 mm. Dzięki dużej, dokładnej i łatwej do odczytu tarczy służącej do ustawienia szczeliny między walcami możliwe są precyzyjne pomiary. Urządzenie posiada również możliwość regulacji prędkości walców oraz możliwość zmiany ruchu w przód i w tył.

*(wszystkie zestawy doświadczalne, poza jednym,  Firmy GUNT, Hamburg)

Działalność badawcza

Prowadzone badania dotyczą:

 • analizy obciążeń i odkształceń konstrukcji belkowych i kratownicowych,
 • badań wytrzymałościowych – statyczne próba rozciągania, próba udarności,
 • analizy drgań w układach mechanicznych.

Działalność dydaktyczna

Laboratorium zapewnia realizację programu kształcenia w zakresie podstaw działania mechanizmów, obciążeń i odkształceń konstrukcji oraz optymalizacji sztywności i wytrzymałości projektowanych elementów. Zestawy doświadczalne laboratorium zapewniają wizualizację problemów równowagi układów sił, a także metod rozwiązywania zadań dotyczących kratownic płaskich oraz własności wytrzymałościowych materiałów, pozwalają także zweryfikować doświadczeniem zadany problem z mechaniki materiałów. Dzięki walcarce możliwe jest przeprowadzenie praktycznych zajęć laboratoryjnych z przedmiotów takich jak np. Obróbka plastyczna metali, Obróbka bezwiórowa itp. Studenci w ramach prowadzonych zajęć analizowali prawa i wskaźniki odkształceń plastycznych oraz wielkości charakteryzujące odkształcenia, zmiany geometrii kształtów w czasie walcowania poprzez zmianę wartości kątów naniesionych na powierzchnię próbki, badanie wpływu kąta podania (tzn. walcowanie „pod kątem”) oraz poprzez walcowanie dwukierunkowe. Dodatkowo przy użyciu walcarki analizie zostały poddane nierówności odkształcenia w czasie walcowania, poszerzenie, wyprzedzenie i opóźnienie oraz siły występujące w procesie