Wyposażenie:

  • układ doświadczalny ilustrujący różne techniki pomiaru temperatury - urządzenie z oprzyrządowaniem służy do zaznajomieniu z różnymi technikami pomiaru temperatury i ich porównaniu, nabywaniu umiejętności cechowania czujników temperatury,
  • układ doświadczalny do pomiaru przewodnictwa cieplnego materiałów - układ służy do badania procesów ustalonego i nieustalonego przewodnictwa cieplnego materiałów. Wymienna cylindryczna zaopatrzona jest w 12 termopar rozmieszczonych wzdłuż osi próbki. Sporządzany jest wykresu zmian temperatury w czasie oraz określenie współczynnika przewodnictwa cieplnego dla próbek różnych metali,
  • absorpcyjne urządzenie chłodnicze - zestaw doświadczalny do demonstracji i badania pracy absorpcyjnego urządzenia chłodzącego; czynnikiem roboczym jest woda i amoniak pracujące w układzie zamkniętym,
  • model dydaktyczny działania ogniwa paliwowego (wodorowego) - stanowisko zamiany energii chemicznej na energię elektryczną i cieplną; układ z aktywną membraną,
  • pompa ciepła wykorzystując ciepło otoczenia do podgrzewania wody użytkowej - pompa ciepła jako lewobieżny cykl termodynamiczny, wykorzystująca różną formę zasobnika ciepła o niższej temperaturze do podgrzewania np. wody użytkowej powyżej temperatury otoczenia,
  • moduł bazowy do badań mechaniki płynów wraz z układem do pomiaru parametrów przepływu różnymi metodami oraz układem do określania typu i własności przepływu laminarnego i turbulentnego.

*(wszystkie zestawy doświadczalne Firmy GUNT, Hamburg)

Działalność badawcza

Główny obszar badań obejmuje: innowacje technologiczne  zjawisk procesów fizykochemicznych na granicy ciekłe stopy żelaza z materiałami form ceramicznych, przyczyn powstawania wad w odlewach, badania mikrostruktur odlewów i warstwy przyściennej w elementach układu wlewowego.

Działalność dydaktyczna

Laboratorium zapewnia realizację programu kształcenia i szkoleń studentów i inżynierów w zakresie zastosowań termodynamiki technicznej i mechaniki płynów do opisu zjawisk fizycznych oraz modelowania matematycznego i projektowania układów wymiany energii w procesach technologicznych.  Zestawy doświadczalne w laboratorium zapewniają wykształcenie umiejętności pomiarów temperatury, ciśnienia, przewodnictwa cieplnego, prędkości i wielkości przepływu płynu, określania warunków pracy urządzeń techniki odnawialnych źródeł energii i ich sprawności. Szczególnie istotna jest możliwość realizacji ćwiczeń z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń realizujących wymianę energii: urządzeń do bezpośredniej konwersji energii cieplnej w elektryczną, urządzeń stosowanych w energetyce słonecznej, urządzeń do transformacji energii cieplnej, wykorzystania energii wiatru. Nadrzędnym celem jest zdobycie umiejętności wykorzystania odnawialnych źródeł energii wspomagających zrównoważony rozwój otoczenia człowieka.