Wyposażenie:

  • spektroskop Epsilon 1 - rentgenowska analiza fluorescencyjna, w skrócie XRF jest to metoda analizy składu chemicznego różnego rodzaju materiałów stałych, ciekłych, proszkowych i innych. Zjawisko to jest szeroko wykorzystywane w badaniach wyrobów metalowych, szklanych, ceramicznych, budowlanych oraz polimerów, olejów, żywności czy gleb. Ostatnio fluorescencja rentgenowska znalazła również duże zastosowanie w badaniach związanych z ochroną środowiska do oznaczania śladowych zanieczyszczeń atmosfery i wód,
  • spektrofotometry DR3900 i DR6000 wykorzystywane są m.in. w przemyśle spożywczym, papierniczym, chemicznym, energetycznym, galwanicznym, w badaniach dotyczący wody pitnej, ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych oraz przy produkcji napojów. Mogą zostać oznaczone takie jony jak: azotany, azotyny, azot amonowy, fosfor, chlorki, chlor wolny,
  • przenośny mętnościomierz 2100Q - mętność ma znaczenie dla jakości wody nie tylko pod względem estetycznym, ale również wiąże się z czystością mikrobiologiczną (mikroorganizmy chętnie bytują na zawiesinie),
  • elektroda pH charakteryzuje odczyn roztworu,
  • elektroda przewodności elektrolitycznej wody, określa zdolność wody do przewodzenia prądu elektrycznego. Przewodność elektryczna umożliwia ocenę stopnia mineralizacji wody, czyli stopnia jej zasolenia,
  • elektroda konduktometryczna oraz redox,
  • mieszadła magnetyczne.

Działalność badawcza

Prowadzone są badania związane z izomeryzacją i utlenianiem związków pochodzenia naturalnego, tzn. otrzymywanych z materiałów roślinnych, które stanowią odnawialną biomasę. W badaniach wykorzystywane są zeolity naturalne, dostępne handlowo i tanie. Zaletą stosowania zeolitów jest ich trwałość, łatwość oddzielenia od mieszaniny poreakcyjnej i możliwość regeneracji, co jest bardzo korzystne z ekologicznego punktu widzenia.

Działalność dydaktyczna

Wyposażenie laboratorium przeznaczone jest do wykonywania doświadczeń z chemii, które w prosty sposób mogą wytłumaczyć studentom takie zjawiska jak: krystalizacja, rozpuszczalność roztworów, chromatografia cienkowarstwowowa, reakcje wymiany, analiza składu pierwiastkowego wybranego materiału oraz analiza parametrów fizyko-chemicznych wód.