Wyposażenie:

 • kolektor słoneczny - zestaw walizkowy do demonstracji zasady, właściwości i technicznego przekształcenia energii słonecznej w cieplną, w tym przy wykorzystaniu wody jako nośnika energii. Wyposażony w moduły do realizacji doświadczeń z zakresu absorpcji, przepływu i promieniowania cieplnego oraz do budowy układu kolektora słonecznego z obiegiem termo-syfonowym, pompowym i wymiennikiem ciepła. Zapewnia poznanie zasad dotyczących działania kolektora słonecznego na bazie absorpcji i światła odbijanego przez różne materiały, światła skupianego soczewką Fresnela, przewodzenia ciepła oraz przepływu ciepła i stratyfikacji termiczne,
 • biopaliwa - zestaw walizkowy do zaznajamiania z procesem wytwarzania i przetwarzania biopaliwa (bioetanolu) na cele energetyczne na bazie fermentacji alkoholowej biologicznych substancji i destylacji z następstwem transformacji biopaliwa na energię elektryczną poprzez etanolowe ogniwo paliwowe. Zapewnia wytwarzanie biodiesla z uwzględnieniem transestryfikacji, właściwości i ekstrakcji tłuszczów, fermentację alkoholową różnych cukrów z uwzględnieniem gazów fermentacyjnych oraz określanie właściwości wytworzonego etanolu w procesie destylacji. Ponadto zapewnia sporządzenie charakterystyki prądowo-napięciowej ogniwa etanolowego, określenie zależności pracy ogniwa etanolowego od stężenia etanolu i temperatury oraz wykonanie bilansu energetycznego procesu,
 • ogniwo paliwowe - zestaw walizkowy do realizacji zajęć dydaktycznych i szkoleń z zakresu ogniw paliwowych oraz pozyskiwania energii słonecznej. Zapewnia sporządzenie charakterystyk prądowo-napięciowych (IU) ogniwa fotowoltaicznego, elektrolizera i ogniw paliwowych PEM w różnych konfiguracjach (z uwzględnieniem praw Faradaya) oraz charakterystyki ogniwa etanolowego z uwzględnieniem mocy ogniwa na bazie temperatury i stężenia roztworu etanolu,
 • magazynowanie energii - zestaw walizkowy do zaznajamiania z technologiami gromadzenia i przetwarzania energii na bazie różnych typów akumulatorów (ołowiowych, NiZn, NiMH, LiPo, LiFePo) i ogniw paliwowych PEM. Zapewniający sporządzanie charakterystyk prądowo-napięciowych (IU) oraz badanie właściwości akumulatorów i ogniw paliwowych w różnych konfiguracjach w odniesieniu do prawa Ohma,
 • energia wiatru - zestaw walizkowy przydzielony do realizacji eksperymentów praktycznych w zakresie energii wiatru z elementami fizyki, zapewniający poznanie zasady działania i budowy silników wiatrowych. Przeznaczony do modułowego montażu silników wiatrowych i układów napięciowo prądowych w celu wyznaczenia i porównania uzyskanych w eksperymencie parametrów technicznych i eksploatacyjnych na bazie kierunku i prędkości wiatru, kąta nachylenia łopatek oraz kształtu i prędkości obrotowej wirnika z uwzględnieniem odległości wiatru od źródła jego przetworzenia,
 • turbina wodna - zestaw walizkowy (modułowy) przydzielony do realizacji eksperymentów praktycznych w zakresie turbin wodnych wytwarzających prąd elektryczny przy pomocy generatora indukcyjnego. Przeznaczony do określenia różnic w budowie, sprawności i zasadzie działania trzech turbin wodnych (Peltona, przepływowej, koła wodnego) oraz wyznaczenia charakterystyki sprawności turbiny wodnej, ilości wody i jej prędkości przepływu względem wysokości spadu wody oraz przekroju kanału doprowadzającego wodę,
 • pompa ciepła - model funkcjonalny pompy ciepła do demonstracji zasady działania i budowy pompy ciepła w odniesieniu do górnego i dolnego źródła ciepła (woda – powietrza, woda – woda, powietrze–powietrze). Zapewnia określenie wydajności pompy ciepła i współczynnika efektywności COP (na bazie zadanej temperatury) oraz zapoznanie się z ogólną budową i zasadą działania pompy ciepła, w tym z jej obiegiem termodynamicznym,
 • fotowoltaika - stanowisko stacjonarne systemu fotowoltaicznego w skali laboratoryjnej do przeprowadzania szczegółowych analiz jego poszczególnych elementów. Zapewnia w konfiguracji szeregowej i równoległej ogniw słonecznych dokonanie oceny zależności mocy ogniwa od wielkości powierzchni ogniw słonecznych, kąta padania promieni słonecznych na ogniwo, natężenia oświetlenia (w tym pod obciążeniem) oraz sporządzenie charakterystyk napięciowo-prądowych na bazie symulacji warunków środowiskowych,
 • układy wykorzystujące energię wiatrową, badanie własności turbin impulsowych i reakcyjnych,
 • stanowisko doświadczalne panelu fotowoltaicznego z urządzeniami współpracującymi - układ przesyłający uzyskaną z panelu energię elektryczną do istniejącej sieci energetycznej oraz układ autonomiczny – zasilanie domowej instalacji i akumulowanie energii w baterii zewnętrznej,
 • stanowisko doświadczalne płaskiego kolektora słonecznego - kolektor płaski stosowany do podgrzewania wody użytkowej, wraz ze sztucznym źródłem światła; zestaw ma umożliwić określenie sprawności kolektora w zadanych warunkach jego pracy.

Działalność badawcza

Tematyka prowadzonych badań naukowych realizowana w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie technicznej rekultywacji otwartych wód powierzchniowych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (wody i wiatru) oraz w zakresie opracowywania, budowy i eksploatacji racjonalizatorskich rozwiązań technicznych na rzecz inżynierii środowiska, w tym biogazowania biomasy.

Działalność dydaktyczna

Laboratorium zapewnia realizację programu kształcenia i szkoleń w zakresie tematyki związanej z odnawialnymi źródłami energii.