DR INŻ. ROBERT BARSKI

Stanowisko:   adiunkt

 Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

  •  Silniki spalinowe, napędy pojazdów, elektromobilność, innowacje
  • Opracowanie monografii pt.: „Źródła napędu pojazdów samochodowych Cześć 1. Napęd spalinowy” – książka jest na etapie korekty
  • Opracowanie założeń do algorytmu szacowania zasięgu pojazdów elektrycznych z wykorzystanie aplikacji Google Maps i Open Street map

Publikacje naukowe

Wykaz publikacji

Inne działania

Granty i projekty badawcze oraz udział w projektach (złożone, otrzymane)

1.     Kierownik projektu finansowanego z funduszy NCBiR nr 45/PMKI/U/24-11.1/2012 w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Organizacja i nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań w projekcie. Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu dla najbardziej innowacyjnych firm mających swoje siedziby
w Parkach i Inkubatorach. Organizacja wizyt studyjnych dla zwycięzców konkursu, kontakty z potencjalnymi inwestorami oraz nadzór od strony finansowej projektu, przygotowywanie raportów rocznych

2.     Kierownik projektu finansowanego z funduszy NCBiR nr 63/PMKI/U/23-06.10/2011. W ramach Programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Organizacja i nadzór na wykonywaniem bieżących zadań w projekcie. Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu dla najbardziej innowacyjnych firm mających swoje siedziby w Parkach i Inkubatorach. Organizacja wizyt studyjnych w Palo Alto (USA)
i Otaniemi (Finlandia), kontakty z potencjalnymi inwestorami oraz rozliczenie projektu. Przygotowywanie raportów rocznych i końcowego.

3.     Kierownik grantu nr 9 T12D 033 12 „Skrócony test badawczy silników ZS napędzających pojazdy klasy powyżej 3,5 t symulujący normę ECE R49,,

4.     Wykonawca projektu finansowanego z funduszy NCBiR nr 22/PMKI/U/23—11.10/2011. „(R)ewolucje Firm Akademickich” w ramach Programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” . Organizacja i nadzór na wykonywaniem bieżących zadań w projekcie. Organizacja wizyt studyjnych w Palo Alto (USA) i Otaniemi (Finlandia), kontakty z potencjalnymi inwestorami, przygotowanie części raportu związanej z działalnością w projekcie oraz pomoc w rozliczeniu projektu przez głównego wykonawcę

5.     Członek zespołu ekspertów w inicjatywie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „BIOS Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”. Zespół opracował rekomendacje dla polskiego systemu komercjalizacji wiedzy i transferu technologii, w ramach projektu przygotowano również szereg materiałów wspomagających działalność Ośrodków Innowacji. Prowadzono również szkolenia i audyt OI.

6.     Reprezentant Uniwersytetu Zielonogórskiego w fazie inicjującej projekt 3-CIP (Three Countries Innovation Push – European Union INTERREG IIIC Program) finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IIIC.

7.     Złożony i opracowany wniosek aplikacyjny w ramach programu Erasmus Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego – tytuł wniosku Przemysł 4.0 w edukacji – wzmocnienie potencjału kadr. Postępowanie zakończone.

8.     Złożony wniosek aplikacyjny w ramach Programu CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej. Profesor wizytujący na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach termin listopad 2019. Otrzymany

9.     Złożony wniosek aplikacyjny w ramach Programu CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej. Profesor wizytujący na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach planowany termin wrzesień – październik  2020. Ze względu na sytuację termin zmieniony na maj 2021. Otrzymany