PROF DR HAB. INŻ. M. SOIŃSKI               

Stanowisko: profesor

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

  • Procesy krzepnięcia odlewniczych stopów żelaza oraz krystalizacji grafitu w żeliwie;
  • Oddziaływanie obróbki cieplnej żeliwa wermikularnego na strukturę i właściwości stopu;
  • Analiza produkcji odlewniczej w skali światowej i w Polsce.
  • Oceniono wpływ kształtu wydzieleń grafitu na odporność żeliwa na ścieranie i przygotowano publikację (wspólnie z A. Jakubus). Praca ukazała się w Archives of Foundry Engineering (AFE).
  • Dokonano charakterystyki wydzieleń grafitu w żeliwie wermikularnym przed i po obróbce cieplnej. Praca jest w przygotowaniu do publikacji w AFE.
  • Przeprowadzono analizę wielkości i struktury produkcji odlewów ze stopów żelaza w Polsce i na świecie za okres 2000 – 2018 i przygotowano poster (wspólnie z A. Jakubus) na Konferencję Naukową Wydziału Technicznego AJP „Technologie przyszłości (25.09.2020). Pełny tekst pracy złożono do druku.
  • Przygotowano analizę wielkości i struktury produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych w Polsce i na świecie za okres 2000 – 2019 i przygotowano artykuł do publikacji w AFE.

Publikacje naukowe

Wykaz publikacji

Inne działania

Patenty, wdrożenia (złożone, otrzymane)

1.     Patent Nr 92048 na wynalazek pt.: Żeliwo chromowo – aluminiowe. Autorzy W. Sakwa, T. Wachelko, Z. Tyszko, M.S. Soiński.

2.     Patent Nr 228539 na wynalazek pt.: Sposób wytwarzania małogabarytowych odlewów ze staliwa ferrytyczno – austenitycznego. Autorzy: Z. Stradomski, G. Stradomski, M.S. Soiński. Patent udzielony 30.04.2018 r.

3. Aktywnie uczestniczył (jako kierownik lub wykonawca) w badaniach centralnie sterowanych w ramach Problemu Węzłowego 05.1.5., Międzyresortowego Problemu Badań Podstawowych MR-20, Centralnego Problemu Badań Podstawowych 02.09; projektów KBN (w latach 1996 – 2009 łącznie w 3 projektach celowych i 2 projektach badawczych). Kierował szeregiem tematów realizowanych w ramach badań statutowych i badań własnych.

4. Obecnie nie uczestniczy w badaniach centralnie sterowanych centralnie; prowadzi je we własnym zakresie, we współpracy z byłymi doktorantami.

5. Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Kwartalnika „Archives of Foundry Engieenering” wydawanego przez Komisję Odlewnictwa PAN Oddział w Katowicach.

6. Członek Komitetów naukowych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

7. Wypromował czworo doktorantów nauk technicznych; promotor ok. 120 prac magisterskich i inżynierskich.

8. Opiniodawca wniosków „awansowych” w szkolnictwie wyższym (do tytułu naukowego profesora nauk inżynieryjno – technicznych; do objęcia stanowiska profesora nadzwyczajnego).

9. Recenzent w czterech postępowaniach habilitacyjnych, recenzent wydawniczy czterech monografii habilitacyjnych, a także czterech prac doktorskich.