DR HAB. INŻ. A. KONSTANCIAK

Stanowisko: profesor

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

Materiałoznawstwo tworzyw metalurgicznych, metalurgia żelaza, termodynamika, inżynierii produkcji, gospodarka odpadami metalurgicznymi, ochrona środowiska, zarządzanie jakością i innowacjami

Redukcja pośrednia odpadowych materiałów żelazonośnych w warunkach stacnjonarnych, z wykorzystaniem jako reduktory tlenku węgla oraz mieszaniny gazów CO2 + H2

Analiza stanu zanieczyszczenia atmosfery w wybranych miastach w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce południowej

Publikacje naukowe

Wykaz publikacji

Inne działania

Granty i projekty badawcze oraz udział w projektach (złożone, otrzymane)

Zrealizowane projekty badawcze:

Projekt „Badania redukcji pośredniej i bezpośredniej zgorzeliny, pyłów i szlamów żelazonośnych w zakresie temperatur 900 -1050°C” zrealizowany w ramach Projektu PBS nr 245969 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 2015-2018 , wykonawca projektu Anna Konstanciak

Udział w projektach transgranicznych Cz-Pl realizowanych przez VŠB - Technická univerzita Ostrava (Cz) i Politechnikę Częstochowską (Pl):

Projekt CZ.3.22/3.3.04/13.0359 „Přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníků v oblasti energetického využití odpadů s ohledem na ŽP“ (realizowany w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Funduszu Mikroprojektów 2013-2017 w Euroregionie Silesia, Finansowany przez Unię Europejską z Funduszu Mikroprojektów, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – termin realizacji: marzec 2013 – kwiecień 2014; kierownictwo projektu: ze strony czeskiej Doc. Ing. Pustejovska Pavlina, Ph.D., ze strony polskiej dr hab. inż. Anna Konstanciak

Projekt CZ.3.22/3.3.04/13.03613 „Přeshraniční spolupráce začínajících vědeckých pracovníků v oblasti nových a recyklovaných materiálů” (realizowany w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Funduszu Mikroprojektów 2013-2017 w Euroregionie Silesia, Finansowany przez Unię Europejską z Funduszu Mikroprojektów, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – termin realizacji: marzec 2013 – maj 2014; kierownictwo projektu: ze strony czeskiej Doc. Ing. Brožová Silvie, Ph.D., ze strony polskiej dr inż. Edyta Kardas, wykonawca: dr hab. inż. Anna Konstanciak

Projekt CZ.3.22/3.3.04/13.04175 „Využívání alternativních zdrojů energie v česko-polském příhraničí” (realizowany w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Funduszu Mikroprojektów 2013-2017 w Euroregionie Silesia, Finansowany przez Unię Europejską z Funduszu Mikroprojektów, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – termin realizacji: styczeń 2014 – grudzień 2014 2014; kierownictwo projektu: ze strony czeskiej Ing. Jursová Simona, Ph.D., ze strony polskiej dr inż. Manuela Ingaldi, wykonawca: dr hab. inż. Anna Konstanciak

Projekt CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0000639 „Wsparcie dla edukacji w zakresie technologii recyklingu w strefie transgranicznej czesko-polskiej” (realizowany w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Funduszu Mikroprojektów 2013-2017 w Euroregionie Silesia, Finansowany przez Unię Europejską z Funduszu Mikroprojektów, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – termin realizacji: 1.03.2017 – 31.01.2018; kierownictwo projektu: ze strony czeskiej Doc. Ing. Brožová Silvie, Ph.D., ze strony polskiej dr hab. inż. Anna Konstanciak

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001384: „Historia i teraźniejszość przetwarzania surowców mineralnych i ich wykorzystanie w krajach CR i PL” (realizowany z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia, Finansowany przez Unię Europejską z Funduszu Mikroprojektów, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – termin realizacji: 1.4.2018 – 31.3.2019; kierownictwo projektu: ze strony czeskiej Doc. Ing. Pustejovska Pavlina, Ph.D., ze strony polskiej dr inż. Edyta Kardas, wykonawca: dr hab. inż. Anna Konstanciak

 Realizacja projektu:

Projekt CZ.11.4.120 /0.0/0.0/16_013/0002594 „Česko-Polská výměna zkušeností s adaptací výuky pro online terciární vzdělávání v oblasti Cz-Pl příhraničí” (realizowany z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia, Finansowany przez Unię Europejską z Funduszu Mikroprojektów, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – termin realizacji: 1.2.2021 – 31.12.2021; kierownictwo projektu: ze strony czeskiej Doc. Ing. Pustejovska Pavlina, Ph.D., ze strony polskiej dr inż. Edyta Kardas, wykonawca: dr hab. inż. Anna Konstanciak

Sekretarz Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN Odd. Katowice

Członek Zarządu SITPH Koło przy Politechnice Częstochowskiej

MDPI Academic Access Publishing jako redaktor zaproszony w czasopismach: Metals i Enginerings

wykonanie recenzji w czasopismach Energies, Materials, Processes, Metals, IJERPH, Applied Sciences, Sustainability (w roku 2021 – 9)