System zarzadzania jakością kształcenia
w Akademii im. Jakuba z Paradyża.

W trosce o najwyższą jakość kształcenia i umacnianie pozycji naszej Uczelni Senat Akademii im. Jakuba z Paradyża wprowadził Uchwałą Nr 77/0101/2019 z dnia 1 października 2019 r. Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia.

Zakres działania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuje w szczególności:

 1. przygotowanie jednolitych zasad i procedur budowy programów studiów zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji;
 2. opracowanie metod weryfikacji programów studiów, w tym: organizacji
  i warunków realizacji zajęć dydaktycznych, metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji osiąganych przez studenta efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
 3. opracowania metod doskonalenia programów studiów;
 4. analizę warunków i trybu rekrutacji na studia;
 5. opracowanie procedur zapobiegania i wykrywania plagiatów;
 6. analizę jakości procesu kształcenia;
 7. sprawdzanie i opracowanie metod doskonalenia jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego;
 8. badanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej;
 9. analiza na kierunkach studiów o profilu praktycznym dostosowania efektów uczenia się do potrzeb rynku pracy;
 10. doskonalenie kadry dydaktycznej w zakresie umiejętności pedagogicznych
  i wiedzy merytorycznej;
 11. monitorowanie mobilności studentów i nauczycieli akademickich.

Strukturę organizacyjną Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowią:

 1. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, do którego zadań należy w szczególności:
  1. merytoryczne wsparcie i monitoring funkcjonowania Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowych Zespołów ds. Programów Studiów;
  2. opracowanie jednolitych procedur służących zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia;
  3. przedstawianie Rektorowi propozycji działań mających na celu doskonalenie procesu kształcenia.
 2. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, odpowiadający za:
  1. wdrażanie w wydziałach opracowanych przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia procedur służących zapewnianiu jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów;
  2. przedstawienie dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na wydziale i monitorowanie tych działań;
  3. przedstawianie corocznych sprawozdań z efektów działania systemu zapewniania jakości kształcenia na wydziale.
 3. Wydziałowy Zespół ds. Programów Studiów, którego zadania to:
  1. analizowanie programów studiów na poszczególnych kierunkach prowadzonych na wydziale;
  2. weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych przez studenta na poszczególnych kierunkach studiów;
  3. przedkładanie dziekanowi oceny efektów uczenia się, która stanowi podstawę doskonalenia programu studiów na poszczególnych kierunkach studiów.
 4. Zespół ds. Monitoringu Kariery Zawodowej Absolwentów, do którego zadań należy w szczególności:
  1. badanie kariery zawodowej absolwentów AJP;
  2. badanie opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów AJP do pracy zawodowej;
  3. badanie dostosowania efektów uczenia się osiągniętych przez absolwentów AJP do potrzeb rynku pracy.

Wewnętrze akty prawne ustanawiające Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia:

 1. Uchwała Nr 61/000/2016 senatu AJP z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie wprowadzenia Polityki jakości kształcenia w Akademii im. Jakuba z Paradyża zmieniona Uchwałą Nr 47/000/2020 z dnia 22 września 2020;
 2. Zarządzenie Nr 77/000/2019 Rektora AJP z dnia 1 października 2019 w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 3. Zarządzenie Nr 103/0101/2020 Rektora AJP z dnia 8 grudnia 2020 w sprawie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.
 4. Zarządzenie Nr 147/0101/2017 Rektora AJP z dnia 27 listopada 2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Monitoringu Kariery Zawodowej Absolwentów Akademii im. Jakuba z Paradyża.

W celu zapewniania jakości kształcenia w Akademii Jakuba z Paradyża w szczególności wykorzystywane są następujące procedury:

Procedura tworzenia i doskonalenia programów studiów i studiów podyplomowych.

Wewnętrze akty prawne:

 1. Uchwała Nr 45/000/2020 Senatu AJP z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i doskonalenia programów studiów w AJP.
 2. Zarządzenie Nr 96/0101/2019 Rektora AJP z dnia 12 listopada 2019 w sprawie tworzenia, przekształcania i znoszenia kierunków studiów w AJP.
 3. Uchwała Nr 72/000/2019 Senatu AJP z 22 października 2019 w sprawie wytycznych w zakresie opracowywania programów studiów podyplomowych
  i kursów w AJP.

Procedura oceny okresowej nauczycieli akademickich, w tym na podstawie hospitacji i ewaluacji.

Wewnętrze akty prawne:

 1. Zarządzenie Nr 99/0101/2019 Rektora AJP z dnia 28 listopada 2019 w sprawie kryteriów i trybu awansowania nauczycieli akademickich Akademii im. Jakuba z Paradyża.
 2. Uchwała Nr 3/000/2020 Senatu AJP z dnia 21 stycznia 2020 w sprawie opinii dotyczącej kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników
  i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej w AJP.
 3. Zarządzenie Nr 6/0101/2020 Rektora AJP z dnia 24 stycznia 2020 w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny okresowej nauczycieli AJP.
 4. Zarządzenie Nr 7/0101/2020 Rektora AJP z dnia 24 stycznia 2020 w sprawie Komisji ds. Oceny Okresowej AJP.

 

Procedura weryfikacji efektów uczenia się i oceny jakości zajęć dydaktycznych (ankietyzacja).

Wewnętrze akty prawne:

 1. Zarządzenie Nr 70/0101/2020 Rektora AJP z 29.09.2020 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych zespołów ds. programów studiów na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego zmienione Zarządzeniem NR 87/0101/2020 Rektora AJP z 26.10.2020.
 2. Zarządzenie Nr 71/0101/2020 Rektora AJP z 29.09.2020 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych zespołów ds. programów studiów na Wydziale Ekonomicznym.
 3. Zarządzenie Nr 72/0101/2020 Rektora AJP z 29.09.2020 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych zespołów ds. programów studiów na Wydziale Humanistycznym.
 4. Zarządzenie Nr 73/0101/2020 Rektora AJP z 29.09.2020 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych zespołów ds. programów studiów na Wydziale Technicznym.
 5. Zarządzenie Nr 74/0101/2020 Rektora AJP z 29.09.2020 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych zespołów ds. programów studiów na Wydziale Turystyki i Nauk o Zdrowiu.

Procedura przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin naukowych.

Wewnętrze akty prawne:

 1. Zarządzenie Nr 81/0101/2018 Rektora AJP z dnia 17 września 2018 w sprawie informacji o uprawianej dyscyplinie naukowej zmienione Zarządzeniem Nr 60/0101/2020 z dnia 1 września 2020.
 2. Uchwała Nr 17/000/2019 Senatu AJP z dnia 19 marca 2019 w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w AJP do dyscyplin naukowych zmieniona Uchwałą Nr 6/000/2019 z dnia 24 września 2019 zmieniona Uchwałą Nr 70/000/2019 z dnia 22 października 2020.

Procedura rekrutacji na studia, w tym sposób potwierdzania efektów uczenia się poza systemem studiów.

Wewnętrze akty prawne:

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

 1. Uchwała Nr 77/000/2019 Senatu AJP z dnia 17 grudnia 2019 w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się i przyjęcia na studia na podstawie efektów uczenia się w AJP zmieniona Uchwałą Nr 2/000/2021 z dnia 16 lutego 2021.
 2. Uchwała Nr 26/000/2019 Senatu AJP z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/21 zmieniona Uchwałą Nr 69/000/2019 Senatu AJP z dnia 22 października 2019 oraz Uchwałą Senatu Nr 7/000/2020 Senatu AJP z dnia 5 maja 2020.
 3. Zarządzenie Nr 42/0101/2020 Rektora AJP z dnia 18 maja 2020 w sprawie elektronicznej rejestracji kandydatów, wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz miejsca i terminu dostarczenia dokumentów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.
 4. Zarządzenie Nr 41/0101/2020 Rektora AJP z dnia 18 maja 2020 w sprawie powołania wydziałowych komisji rekrutacyjnych ds. naboru kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021.

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

 1. Uchwała Nr 8/000/2020 Senatu AJP z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 zmieniona Uchwałą Nr 54/000/2020 z dnia 24 listopada 2020 zmieniona Uchwałą Nr 11/000/2021 z dnia 16 lutego 2021.
 2. Zarządzenie Nr 7/0101/2021 Rektora AJP z dnia 16 lutego 2021 w sprawie limitu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w AJP w roku akademickim 2021/2022.

Procedura tworzenia dokumentacji dydaktycznej oraz procedura dotycząca realizacji procesu dydaktycznego w Uczelni.

Wewnętrze akty prawne:

 1. Zarządzenie Nr 10/0101/2020 Rektora AJP z dnia 24 stycznia 2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.
 2. Uchwała Nr 19/000/2019 Senatu AJP z 16 kwietnia 2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów AJP zmieniona Uchwałą Nr 6/000/2020 Senatu AJP z dnia 5 maja 2020 zmieniona Uchwałą Nr 55/000/2020 z dnia 24 listopada 2020 (Regulaminu Studiów).
 3. Zarządzenie Nr 76/0101/2019 Rektora AJP z dnia 1 października 2019 w sprawie dokumentacji zaliczeń i egzaminów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w AJP.
 4. Zarządzenie Nr 58/0101/2019 Rektora AJP z dnia 12 września 2019 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych AJP zmienione Zarządzeniem
  Nr 38/0101/2020 z dnia 5 maja 2020.
 5. Zarządzenie Nr 61/0101/2019 Rektora AJP z dnia 12 września 2019 w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych.

Procedura dotycząca organizacji i zasad zaliczania praktyk studenckich.

Wewnętrze akty prawne:

 1. Zarządzenie Nr 26/0101/2021 Rektora AJP z dnia 27 kwietnia 2021 w sprawie zasad organizowania, odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych w Akademii im. Jakuba z Paradyża.
 2. Wydziałowe Regulaminy studenckich praktyk zawodowych.

Procedura dyplomowania, w tym procedura wykorzystania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Wewnętrze akty prawne:

 1. Zarządzenie Nr 6/0101/2019 Rektora AJP z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach prowadzonych w AJP zmienione Zarządzeniem Nr 26/0101/2020 z dnia 25 marca 2020 zmienione Zarządzeniem Nr 49/0101/2020 z dnia 10 lipca 2020.
 2. Uchwała Nr 61/000/2019 Senatu AJP z dnia 24 września 2019 w sprawie wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez AJP.
 3. Uchwała Nr 1/000/2021 Senatu AJP z dnia 16 lutego 2021 w sprawie wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez AJP – wchodzi w życie od 1 czerwca 2021.

Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów.

Wewnętrze akty prawne:

1. Zarządzenie Nr 147/0101/2017 Rektora AJP z dnia 27 listopada 2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Monitoringu Kariery Zawodowej Absolwentów Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Procedura pobierania opłat za usługi edukacyjne i dokumenty związane z tokiem studiów.

Wewnętrze akty prawne:

 1. Zarządzenie Nr 14/0101/2020 Rektora AJP z dnia 11 lutego 2020 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków zwalniania
  z opłat za usługi edukacyjne lub stosowania ulg zmienione Zarządzeniem Nr 39/0101/2020 z dnia 18 maja 2020.
 2. Zarządzenie Nr 23/0101/2019 Rektora AJP z dnia 9 kwietnia 2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
  i niestacjonarnych dla studentów przyjętych na studia przed rokiem akademickim 2019/2020.
 3. Zarządzenie Nr 22/0101/2019 Rektora AJP z dnia 9 kwietnia 2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
  i niestacjonarnych dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020.
 4. Zarządzenie Nr 16/0101/2020 Rektora AJP z dnia 14 lutego 2020 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
  i niestacjonarnych dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021.
 5. Zarządzenie Nr 38/0101/2017 Rektora AJP z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów.
 6. Zarządzenie Nr 40/0101/2020 Rektora AJP z dnia 18 maja 2020 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów dla studentów przyjętych na studia
  od roku akademickiego 2019/2020.
 7. Zarządzenie Nr 11/0101/2021 Rektora AJP z dnia 16 marca 2021 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
  i niestacjonarnych dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022.
 8. Zarządzenie Nr 62/0101/2019 Rektora AJP z dnia 12 września 2019 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentu związanego z ukończeniem studiów podyplomowych w AJP.

Procedura przyznawania i wypłacania studentom świadczeń pomocy materialnej.

Wewnętrze akty prawne:

 1. Zarządzenie Nr 54/0101/2019 Rektora AJP z dnia 12 września 2019 w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów AJP zmienione Zarządzeniem
  Nr 53/0101/2020 z dnia 22 lipca 2020.
 2. Zarządzenie Nr 93/0101/2020 Rektora AJP z dnia 3 listopada 2020 w sprawie podziału środków na poszczególne formy świadczeń pomocy materialnej dla studentów AJP oraz wysokości świadczeń w roku akademickim 2020/2021.
 3. Zarządzenie Nr 68/0101/2020 Rektora AJP z dnia 24 września 2020 w sprawie Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej w AJP.
 4. Zarządzenie Nr 69/0101/2016 Rektora AJP z dnia 7 listopada 2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Stypendialnego Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Gorzowie Wielkopolskim.
 5. Zarządzenie Nr 70/0101/2016 Rektora AJP z dnia 7 listopada 2016 w sprawie powołania Komisji Funduszu Stypendialnego Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Gorzowie Wielkopolskim zmienione Zarządzeniem Nr 148/0101/2017 z dnia 19 grudnia 2017 zmienione Zarządzeniem Nr 4/000/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.