Wydział Techniczny realizuje szereg projektów, dzięki którym stale podnosi jakość kształcenia, jak również doposaża bazę laboratoryjną. Realizujemy także projekty badawcze, dzięki którym tworzymy innowacyjen rozwiązania dla przemysłu. 

Nasze aktualne projekty:

 • projekt "Generator innowacji dla Przemysłu 4.0". Projekt realizowany jest przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Polski Klaster Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji. Głównym celem projektu o zasięgu ogólnopolskim jest wsparcie procesów innowacyjności. Projekt realizowany jest w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa" w okresie od 09.05.2022 do 30.04.2024 r. Wartość projektu: 1970750,00 zł
 • projekt "Kształcenie w kierunku ekologicznego Przemysłu 4.0 - wzmocnienie potencjału kadr". Członkami międzynarodowego Partnerstwa są: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Polska, lider Projektu), Technická Univerzita v Košiciach (Słowacja), Technische Hochschule Wildau (Niemcy), US-Polish Trade Council (Stany Zjednoczone), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Zielonej Górze (Polska) oraz Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim (Polska). Czas trwania Projektu wynosi 36 miesięcy, łączna kwota dofinansowania wynosi 399 959 EUR. Grant został uzyskany w ramach Konkursu 2021 Runda 1 KA2 KA220-HED - Partnerstwa współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego.
 • projekt „Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim” (WND-POWR.03.01.00-00-O020/19- 01), projekt zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest jest rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu zakładający obligatoryjną współpracę z przedsiębiorstwami w dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych 5 906 956,00 zł, kwota dofinansowania 5 729 747,32 zł
 • projekt „Akademia 2.0 – rozwój AJP w Gorzowie Wielkopolskim” (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18) – projekt zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 6 049 887,90 zł, kwota dofinansowania 5868391,26 zł.
 • projekt „Międzypokoleniowa edukacja” (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18) – projekt zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest podniesienie niezbędnych na rynku pracy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych przez uczniów szkół podstawowych (10-14 lat) oraz osób powyżej 65 roku życia w zakresie rozumienia i wykorzystania technologii ICT. 985 125,00 zł, kwota dofinansowania 955 571,24 zł.
 • projekt „Kompleksowy program rozwoju AJP w Gorzowie Wielkopolskim = WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA + WYKWALIFIKOWANE KADRY DLA GOSPODARKI” (WND-POWR.03.05.00-00-Z212/17), zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Cel główny projektu to kompleksowy program wsparcia AJP, który zostanie zrealizowany poprzez realizację następujących modułów: 1) moduł programów kształcenia; 2) moduł podnoszeni kompetencji; 3) moduł zarządzania oraz 4) dodatkowe obejmujące kadrę kierowniczą i administracyjną. Wartość projektu wynosi 7 605 279,00 zł.

Nasze zakończone projekty to:

 • projekt „StreetLAIT – System zdalnej kontroli infrastruktury oświetleniowej z wykorzystaniem analizy obrazu i analityki predykcyjnej” (RPLB.01.01.00-08-0006/18-00) – projekt zakwalifikowany do finansowania przez Województwo Lubuskie Regionalny Program Operacyjny. Wydział Techniczny jest partnerem wnioskodawcy firmy BD Polska z siedzibą w Warszawie. Celem projektu jest przeprowadzeniu prac B+R w zakresie metod rozpoznawania obrazu i analityki predykcyjnej do zdalnej detekcji awarii oraz oceny czasu życia źródeł światła w miejskiej infrastrukturze oświetleniowej. - 1965595,68 zł, kwota dofinansowania 144974,35 zł.
 • projekt „Hybrydowy system inteligentnej diagnostyki modeli prognostycznych” (POIR.01.01.01-00-0322/18 B)– projekt zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wydział Techniczny jest partnerem wnioskodawcy firmy BD Polska z siedzibą w Warszawie. Celem projektu jest stworzenie hybrydowego modelu inteligentnej diagnostyki modeli prognostycznych. Wartość projektu - 1 974 240 zł, kwota dofinansowania 1 485 073,25 zł.
 • projekt „Uniwersytet Młodego odkrywcy” (WND-POWR.03.01.00-00-U085/1) zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem nadrzędnym projektu jest rozbudzanie zainteresowań poznawczych uczniów klas 1-3 naukami ścisłymi, przyrodniczymi oraz technicznymi z wykorzystaniem nauczania opartego na osobistym doświadczaniu, testowaniu i eksperymentowaniu. Wartość projektu wynosi 499 500,00zł.
 • projekt "CryptOne – bezwzględnie bezpieczny kryptoprocesor" (nr POIR.01.01.01-00-0257/16), zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 2017-2019. Głównym wykonawcą projektu jest innowacyjna firma Digital Core Design Sp. z o.o. z Bytomia (dcd.pl), która została nagrodzona wieloma nagrodami, między innymi wyróżnieniem Polski Produkt Przyszłości za pierwszy polski, komercyjny 32-bitowy procesor - D32PRO.W skład zespołu projektowego realizującego część badawczą tego projektu wchodzi pracownik Wydziału Technicznego AJP, dr inż. Janusz Jabłoński (jako kierownik zespołu badawczego). Zespół badawczy składa się z naukowców reprezentujących, oprócz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim., także Uniwersytet Zielonogórski, Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wartość projektu: 2 697 482,70zł, kwota dofinansowania z UE: 2 083 176,36zł. - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim nr RPLB.08.04.01-080015/16 Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 400 uczniów i 8 nauczycieli szkół zawodowych, uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy, w terminie od 01.07.2016 r. do 30.06.2022 r. Założenia projektu powstały w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb zawierającą aktualną sytuację szkolnictwa zawodowego w Powiecie oraz analizę potrzeb w tym zakresie. Wartość projektu -  4 557 410,97 zł, kwota dofinansowania z UE Z UE: 3 873 799,32 zł.
 • Zawodowcy w Gorzowie (Okres realizacji 2016-07-01 - 2018-02-28 ). Oś priorytetowej: Nowoczesna edukacja. Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski. Zadaniem Akademii im. Jakuba z Paradyża i partnerów jest opracowanie i przeprowadzenie wspólnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym zagadnień z zakresu źródeł odnawialnych, modelowania problemów i optymalizacji rozwiązań, programowanie nowoczesnych aplikacji, nowoczesne technologii sieciowych, nowoczesnych urządzeń i systemów mechatronicznych. Wartość projektu 3 413 330,83zł, kwota dofinansowania z UE 3 241 205,22zł. 
 • w latach 2014-2015 r. realizowany był projekt „Rozbudowa Klubu Młodego Wynalazcy - Etap II” w ramach priorytetu Lubuskiego Programu Operacyjnego, działania 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw, umowa nr: RPLB.02.04.00-08-006/14-00. Uczelnia była partnerem Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego-Park Naukowo Przemysłowy sp. z o. o. Celem projektu było przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z poznaniem przez działanie.
 • w 2014 r. realizacja projektu "Wizyjny system projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych". Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, umowa nr RPLB.02.04.00-08-001/14. W ramach projektu zakupiono ramię pomiarowe FaroArm Edg 2,7 m oraz skaner laserowy FARO Focus3D 120 wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. W ramach projektu opracowano system, który uzupełnia i rozwija infrastrukturę firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw i poprzez możliwość wykorzystania przez otoczenie przemysłowe umożliwia studentom udział w badaniach w zakresie szeroko pojętej inżynierii jakości,
 • w latach 2014-2015 realizacja projektu "Wdrożenie narzędzi współpracy PWSZ z przedsiębiorstwami" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer umowy POKL.04.01.01-00-021/14-00. W ramach projektu studenci kierunku Informatyka zrealizowali szkolenia "Sterowniki PLC" oraz "Nowe technologie – drukarki 3D". Studenci mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności projektowania systemów sterowania i automatycznej regulacji z wykorzystaniem sterowników PLC, projektowania i druku 3D oraz zrealizowali trzymiesięczne płatne staże w zakładach pracy.