NDS_logo.pngW ramach I etapu projektu "Generator innowacji dla Przemysłu 4.0" przeprowadzono prace badawcze mające na celu opracowanie kompleksowej oferty badań naukowych, które będą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w zakresie Internetu Rzeczy oraz Smart Cities. Prace objęły:

 • opracowanie metody oceny zdolności innowacyjnej firm, która pozwali na oszacowanie możliwości innowacyjnych przedsiębiorstw, porównanie z firmami wiodącymi z tej samej branży, poddanie ich ocenie, wskazanie obszarów wymagających korekty;
 • ocenę stopnia innowacyjności badanych minimum czterdziestu przedsiębiorstw;
 • ocenę barier działalności innowacyjnej badanych minimum czterdziestu przedsiębiorstw;
 • ocenę potrzeb w zakresie wsparcia działalności innowacyjnej badanych minimum czterdziestu przedsiębiorstw;
 • przygotwanie ofertą badań naukowych, które będą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku.

Poza przygotwaniem ofert badań, Kluczowe wnioski płynące z tych badań to:

 • ponad dwie trzecie firm aktywnych innowacyjnie poszukuje w sposób systematyczny nowych pomysłów do prowadzenia działalności innowacyjnej, a tylko nieco mniejszy odsetek takich firm wypracowało skuteczne mechanizmy oceny poprawności identyfikacji potrzeb swoich klientów;
 • podejmowanie procesu innowacyjnego jest często wyznaczane przez wewnętrzny imperatyw, który wskazuje, że bez innowacji przedsiębiorstwo nie jest w stanie utrzymać odpowiedniego poziomu konkurencyjności. Wśród jego istotnych determinant można wskazać poszukiwanie efektywności kosztowej działania przedsiębiorstwa;
 • niezmiennie podejście do prowadzenia działalności innowacyjnej wyznacza stosunek do niej właścicieli i kierownictwa przedsiębiorstwa oraz umiejętne wyzwalanie inwencji pracowników;
 • w zakresie barier w działalności innowacyjnej firm na plan pierwszy wysuwa się bariera związana z przekonaniem blisko połowy przedsiębiorców o braku możliwości uzyskania w ten sposób przewagi konkurencyjnej na rynku;
 • kluczowa bariera w rozwoju działalności innowacyjnej zdaniem firm aktywnych innowacyjnie jawi się silna konkurencja w branży;
 • ważne są bariery administracyjne zarówno w wymiarze nastawienia urzędników jak i kształtu przepisów, a także niedostatek wykwalifikowanych pracowników o wysokich kompetencjach;
 • wyniki badań jakościowych wskazują głównie na bariery finansowe oraz bariery związane z zasobami ludzkimi (dysponowaniem kadrą o odpowiednich kompetencjach, mobilnością pracowników);
 • bariery dla powstawania innowacji w firmach tworzą czynniki o charakterze mentalnym: niechęć klientów do nowości, brak świadomości, że innowacje mogą powstawać dla każdego rodzaju działalności i w każdej branży, błędne przekonanie, że miejsce dla innowacji jest tylko w dużych firmach oraz zniechęcający brak natychmiastowego efektu wdrożenia innowacji.