"Uniwersytet Młodego Odkrywcy" jest projektem realizowanym w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr umowyPOWR.03.01.00-00-U085/17-00 przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Edukacja Bez Barier - Fundacja Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce (strona Partnera projektu: http://www.bezbarier.org.pl/projekt_uniwersytet-mlodego-odkrywcy.html)

 

Głównym założeniem Projektu partnerskiego jest organizacja dodatkowych, bezpłatnych zajęć edukacyjnych, rozbudzających pasję dzieci naukami ścisłymi, przyrodniczymi oraz technicznymi. Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty uczelni w zakresie realizacji III misji, jako forum aktywności społecznej, poprzez działania rozwijające kompetencje kluczowe, odpowiadające potrzebom rynku pracy, gospodarki oraz organizację dla rodziców zajęć rozwijających kompetencje społeczne, wychowawcze, np. wspieranie dziecka w nauce, odkrywaniu jego zainteresowań, rozbudzaniu aspiracji. Projekt realizowany będzie od 1.09.2018 do 30.06.2020.

Zajęcia dla uczniów klas 1-3 zorganizuje się salach dostosowanych do potrzeb i wymagań dzieci (także niepełnosprawnych) w AJP w ośrodku "Czym skorupka za młodu" w formie warsztatów, laboratoriów i mini wykładów, prowadzonych przez nauczycieli AJP oraz innych zaproszonych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych oraz technicznych. Zajęcia dla rodziców przeprowadzone zostaną w formie wykładów w szkołach na terenie Gorzowa Wlkp. oraz okolicznych miejscowości.

Celem głównym projektu jest rozbudzanie zainteresowań poznawczych Uczestników Projektu naukami ścisłymi, przyrodniczymi oraz technicznymi z wykorzystaniem nauczania opartego na osobistym doświadczaniu, testowaniu i eksperymentowaniu.

Ogólnym założeniem projektu jest organizowanie bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla dzieci z województwa lubuskiego, rozbudzających ich pasję do nauk ścisłych i przyrodniczych, a także wspieranie indywidualizacji procesu dydaktycznego w duchu podmiotowości wyrażającej się w samodzielnym działaniu uczniów opartym na dociekaniu naukowym. Oferta edukacyjna skierowana jest do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, w ramach której dzieci poprzez praktyczne działanie oparte na dociekaniu badawczym mogą odkrywać i poznawać otaczający świat.

Realizacja celu głównego zakłada podniesienie niezbędnych na rynku pracy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów szkół podstawowych w zakresie rozumienia i wykorzystania technologii fizyko-chemicznych oraz kreatywnego, innowacyjnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów poprzez nabywanie umiejętności algorytmizacji procesów i ich programowania oraz działań konstruktorskich.

Rezultaty: wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom przede wszystkim gospodarki i rynku pracy wprost przekłada się na realizację celu PO WER.

 

W ramach projekctu odbędą się bezpłatne zajęcia w okresie:

- 10.2018/01.2019- 2 gr;

- 03.2019/06.2019- 2 gr;

- 10.2019/01.2020- 2 gr;

- 03.2020/06.2020- 2 gr;

Szczegółowy regulamin rekrutacji:  Regulamin projektu Uniwersytet Młodego Odrywcy.pdf

W ramach jednego kursu odbędą się zajęcia dla grupy 20 uczniów, które obejmą 5 bloków tematycznych po 8 godzin każdy:

- "Zaczarowane laboratorium" - zagadnienia i wykonywanie eksperymentów z zakresu chemii (m. in. gazy, ciecze, zmysły), tak, aby w prosty sposób przedstawić ciekawe zagadnienia oraz zachęcić dzieci do aktywnego udziału w zajęciach praktycznych i rozbudzić ich ciekawość poznawczą;

- "Szalony naukowiec" - blok zajęć z fizyki, zakłada poznanie tematyki i realizację doświadczeń wspomagających umiejętności poznawcze z obszaru "Woda i inne ciecze";

- "Mały konstruktor - duże możliwości" - blok zajęć technicznych, w ramach których Uczestnicy Projektu będą budować roboty z klocków Lego Mainstrom,

- "Giganci tworzenia gier" - niekonwencjonalny moduł zajęć, który poprzez tworzenie prostych gier komputerowych oraz korzystanie z gier EBB będzie wspomagał kreatywne myślenie oraz naukę z obszaru matematyki, fizyki oraz chemii,

- "Programuję świat" - blok tematyczny obejmujący programowanie z wykorzystaniem środowiska edukacyjnego DoThings, które rozwija intuicję algorytmiczną dzieci, rozwija umiejętność krytycznego myślenia i pracy w grupie.

 W ramach realizacji Projektu założono też przeprowadzenie w szkołach wykładów "Bezpieczeństwo dziecka w sieci" dla 80 rodziców (8 grup po 10 osób, 4h na grupę), które służyć mają podnoszeniu kompetencji wychowawczych i społecznych

Zgłoszenie, wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie, prosimy dostarczać osobiście lub przesyłać na adres:

Wydział Techniczny - Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Akademia im. Jakuba z Paradyża

ul. Chopina 52 blok 5 pok. 111

66-400 Gorzów Wielkopolski

W związku z planowaną fotorelacją z zajęć edukacyjnych, która umieszczona zostanie na stronie internetowej Uczelni, do formularza zgłoszenia grupy dołączona zostaje zgoda na publikację wizerunku dziecka. Niniejszą zgodę, podpisaną przez rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka, prosimy o osobiste dostarczenie w terminie planowanych zajęć.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń opracowany zostanie szczegółowy harmonogram realizacji zajęć, który otrzymają Dyrektorzy szkół. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu się danej grupy decyduje kolejność zgłoszeń w formie elektronicznej.