W dniu 02 kwietnia 2024 r. na Wydziale Technicznym AJP odbyła się uroczystość otwarcia laboratorium „Akademii Mechatroniki Siemens”. Laboratorium wyposażone zostało w urządzenia mechatroniczne, pozwalające na włączenie Uczelni do międzynarodowego programu Siemens Mechatronic System Certification Program - SMSCP. Program ten posiada trzy poziomy, z których obecnie Uczelnia prowadzi dwa pierwsze.

Udział w programie SMSCP wymagał dostosowania programów nauczania na Wydziale Technicznym do określonych wymagań co do treści i poziomu nauczania. Kursy te realizowane są na kierunkach Automatyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn pierwszego stopnia, przy wsparciu i we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim.

Zaliczenie kursów programu SMSCP pozwoli studentom oraz wybranym uczniom ZSE na zakwalifikowanie się do udziału w egzaminie, przeprowadzanym on-line przez centrum edukacyjne Siemens i uzyskanie certyfikatów:

- Siemens Certified Mechatronic System Assistant na poziomie pierwszym

oraz

- Siemens Certified Mechatronic System Associate na poziomie drugim.

W chwili obecnej przygotowujemy pierwszych kandydatów do egzaminów. Zaplanowane są one na koniec roku akademickiego 2023-24 oraz początek roku 2024-25.

W uroczystości wzięli udział JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, z ramienia Siemens (oddział polski) pani Ewa Mikos-Romanowicz Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Government Affairs”, z ramienia firmy dostarczającej maszyny i szkolenia pan Maciej Antonik Prezes współzałożyciel i Edu4Industry. Z Wydziału Technicznego AJP, Dziekan Prof. AJP, dr hab. Jarosław Becker, dr inż. Wojciech Zając koordynator otwartego laboratorium, dr inż. Grzegorz Andrzejewski i mgr inż. Artur Karasiński certyfikowani trenerzy Laboratorium „Akademii Mechatroniki Siemens”, mgr inż. Grzegorz Remiszewski oraz mgr Mariusz Kowalski. Uroczystość podpisania umowy prowadził Prodziekan WT dr inż. Łukasz Lemieszewski.

SiemensLogo.png

W dniu 27 marca 2024 r. odbyła się VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu "Programować każdy może" organizowanego przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim dla uczniów lubuskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Patronat nad konkursem objeli Wojewoda Lubuski, Marszałek Województwa Lubuskiego, JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Kurator Lubuski.

Głównymi założeniami konkursu jest rozwijanie i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz weryfikacja własnych 
umiejętności programistycznych a także rozwijanie kreatywności i umiejętności logicznego myślenia wśród uczniów w województwa lubuskiego.

Do konkursu zgłosiło się 74 uczestników z szkół z całego województwa sprawdzając swoje umiejętności i wiedzę w zakresie algorytmiki i programowania w językach C++ lub Python. Konkurs odbył się w dwóch etapach, eliminacji które pozwoliły wyłonić 20 finalistów, oraz finału.

Laureaci w kategorii szkół podstawowych:

1 miejsce - Patryk Pilarz  
2 miejsce - Wiktor Lacroix  
3 miejsce - Michał Graś  

Laureaci w kategorii szkół ponadpodstawowych:

1 miejsce -  Bartłomiej Koberski 
2 miejsce -  Artur Weber 
3 miejsce -  Oskar Weber 

Laureaci oprócz bonów pieniężnych ufundowanych przez JM Rektor AJP i Wojewodę Lubuskiego oraz wszyscy finaliści otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Kuratora Lubuskiego, Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz gorzowskie firmy RAMBIT i BZ-SYSTEM. 

Laureaci szkół podstawowych uzyskali zaświadczenia gwarantujące 2 punkty rekrutacyjne zgodnie z Zarządzeniem NR 16/2024 Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.

 

 min.png

W dniu 26 lutego 2024 r. na wydziale Technicznym AJP odbyło się spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Technicznego w Koszycach na Słowacji Panią prof. dr hab. Aleną Andrejovską i prof. dr hab. Jozefem Glovą. Wydział reprezentowali Prodziekan dr inż. Łukasz Lemieszewski i dr inż. Robert Barski.

Wydział realizuje wspólnie z TUKE projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS pt.: Kształcenie w kierunku ekologicznego Przemysłu 4.0 - wzmocnienie potencjału kadr.

Spotkanie poświęcone było omówieniu możliwości dalszej współpracy w ramach realizacji projektów międzynarodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej finansowanych w ramach programów Erasmus, CEEPUS oraz w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa.

Szczególnie interesujące były omówione zagadnienia związane z możliwościami uruchomienia wymiany studentów i pracowników naszych Uczelni. 

Przechwytywanie.JPG

W dniu 27.01.24 studenci czwartego roku mechaniki i budowy maszyn studiów zaocznych pierwszego stopnia oraz pierwszego roku informatyki studiów zaocznych drugiego stopnia wraz z Panią Doktor Eweliną Gutowską odbyli wizytę studyjną w przedsiębiorstwie Foxy ICT w Kostrzynie nad Odrą.

Podczas wizyty studenci mogli zobaczyć cały proces produkcji papieru toaletowego, chusteczek i ręczników papierowych oraz zapoznać się ze znajdującym się w hali produkcyjnej centrum Lean. Pod koniec wizyty studenci dostali torbę z wyrobami marki własnej FOXY. Studenci byli pod ogromnym wrażeniem znajdującego się tam sprzętu oraz automatyzacji w fabryce. Dzięki uprzejmości przedsiębiorstwa Foxy ICT oraz kierownikowi Panu Grzegorzowi Bieruta mogli odbyć wizytę studyjną w sobotę. 

W dniu 8 stycznia studenci Wydziału Technicznego wzięli udział w dwóch wykładach pt. Ataki w cyberprzestrzeni studium przypadków oraz Cyberbezpieczeństwo-Cyberhigiena w ramach Akademii CYBER.MIL. Wykłady poprowadził ppor. mgr inż. Piotr Juszczak.  

Na wykładach analizowano znane ataki hakerskie i ich skutki, przedstawiając studium przypadków wystąpienia realnych incydentów bezpieczeństwa. Omawiano również najnowsze trendy i zagrożenia w cyberprzestrzeni, takie jak ransomware, phishing, ataki DDoS itp. Zaprezentowano najlepsze praktyki oraz narzędzia służące do zapewnienia cyberbezpieczeństwa i utrzymania właściwej cyberchigieny. Dyskutowano na temat tworzenia skutecznych strategii ochrony przed atakami oraz reagowania na incydenty naruszenia bezpieczeństwa. Przedstawiono rolę i znaczenie ciągłego podnoszenia świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród użytkowników. Omówiono regulacje prawne i standardy obowiązujące w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Odbyły się również warsztaty praktyczne demonstrujące metody wykrywania i zapobiegania atakom oraz utrzymywania wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa.