Realizator projektu: Akademia im. Jakuba z Paradyża, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 25

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim” nr  POWR.03.01.00-00-O020/19 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt odpowiada na problemem sektora usług dla biznesu, którym jest niedobór kadry posiadającej umiejętności analityczne w tym umiejętności rozwiązywania problemów. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez włączenie pracodawców w dostosowanie i realizację programów kształcenia, certyfikowanych szkoleń i dodatkowych zajęć praktycznych.

Głównymi działaniami w ramach realizacji projektu będzie:

  • Stworzenie laboratorium projektowania 3D,
  • Stworzenie laboratorium SolarPort do prototypownia pojazdu solarnego i auta elektrycznego oraz budowa wielkoformatowej drukarki 3D;
  • Włączenie zajęć w w/w laboratoriach do siatki zajęć poprzez dostosowanie programów nauczania na kierunkach: MiBM/IT/AiR/EN/IB. Dla każdego kierunku program nauczania zostanie odpowiednio dostosowany, aby maksymalnie wykorzystać potencjał i możliwości laboratorium oraz studentów.
  • Wsparcie opiekunów grup dzięki dostępności dedykowanego inżyniera.
  • Podniesienie kompetencji studentów przez udział w certyfikowanych szkoleniach.

 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE