Projekt: Kształcenie w kierunku ekologicznego Przemysłu 4.0 - wzmocnienie potencjału kadr

W dniu 14 styczna 2022 w siedzibie lidera Projektu Kształcenie w kierunku ekologicznego Przemysłu 4.0 - wzmocnienie potencjału kadr Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się pierwsze spotkanie projektowe. Głównym celem spotkania była prezentacja Partnerów oraz omówienie idei Projektu, planowanych zadań oraz platformy do komunikacji. W spotkaniu uczestniczyli w trybie stacjonarnym i zdalnym członkowie Zespołu Projektowego reprezentujący strony Partnerstwa: Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Polska, lidera Projektu), Technická univerzita v Košiciach (Słowacja), Technische Hochschule Wildau (Niemcy), US-Polish Trade Council (Stany Zjednoczone), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Zielonej Górze (Polska) oraz Zachodnią Izbę Przemysłowo - Handlową w Gorzowie Wielkopolskim (Polska). Spotkanie prowadził kierownik Projektu dr inż. Robert Barski, pracownik Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskiego. Czas trwania Projektu wynosi 36 miesięcy, a następne spotkanie Projektowe odbędzie się u kolejnego Partnera - Technische Hochschule Wildau w Niemczech. Grant został uzyskany w ramach Konkursu 2021 Runda 1 KA2 KA220-HED - Partnerstwa współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego.

  ErasmusProjekt: Kształcenie w kierunku ekologicznego Przemysłu 4.0 - wzmocnienie potencjału kadr

Akademia im. Jakuba z Paradyża Wydział Techniczny rozoczął realizację projektu Kształcenie w kierunku ekologicznego Przemysłu 4.0 - wzmocnienie potencjału kadr (Edu4Ind4.0). Celem Projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie kształcenia w obszarze ekologicznego Przemysłu 4.0 oraz stworzenie ram do rozpoczęcia kształcenia na specjalnościach związanych z Przemysłem 4.0. Główne rezultaty Projektu to przygotowanie ram do kształcenia (sylwetki i profile kształcenia, programy kształcenia wraz z sylabusami, raporty z diagnozy rynku pracy i studentów, materiały dydaktyczne) na specjalnościach związanych z Przemysłem 4.0 dla kierunków studiów technicznych, ekonomicznych i podyplomowych. Rezultaty Projektu będą osiągnięte m.in. poprzez dyfuzję doświadczeń z krajów partnerskich, którymi są Polska, Słowacja, Niemcy oraz Stany Zjednoczone Ameryki. Zespół Projektowy opierając się na doświadczeniach i wiedzy międzynarodowych ekspertów i praktyków nowoczesnego przemysłu skoncentrowanego na zielonych aspektach oraz rozległych badaniach wtórnych i pierwotnych wpracuje zakładane rezultaty Projektu. Głównymi potrzebami jakie Partnerzy chcą zaspokoić w wyniku realizacji Projektu są: potrzeba zwiększenia kompetencji w zakresie wiedzy z obszaru Przemysłu 4.0, nabycie kompetencji miękkich w obszarach współpracy przedstawicieli nauk technicznych, ekonomicznych i społecznych oraz potrzeba poznania kultur innych krajów, rozwój kompetencji miękkich związanych ze współpracą w układach międzynarodowych. Członkami międzynarodowego Partnerstwa są: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Polska, lider Projektu), Technická Univerzita v Košiciach (Słowacja), Technische Hochschule Wildau (Niemcy), US-Polish Trade Council (Stany Zjednoczone), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Zielonej Górze (Polska) oraz Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim (Polska). Czas trwania Projektu wynosi 36 miesięcy, łączna kwota dofinansowania wynosi 399 959 EUR. Grant został uzyskany w ramach Konkursu 2021 Runda 1 KA2 KA220-HED - Partnerstwa współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego.